Τι είναι το τηλεφωνικό σύστημα με Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Τι είναι το τηλεφωνικό σύστημα με Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (TDM PBX);

Ένα τηλεφωνικό σύστημα με Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (TDM PBX) είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους και παλαιούς τύπους φωνητικών υποδομών. Ένα τηλεφωνικό σύστημα TDM αποτελείται από ιδιόκτητα, αυτόνομα συστήματα καθώς είχε σχεδιαστεί πριν από την εφεύρεση της σύχρονης τεχνολογίας διακομιστών.

Ο συνδυασμός πολυάριθμων διαφορετικών boards τα οποία μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες, για παράδειγμα λειτουργικοί πίνακες ενδοεπικοινωνίας ή  αναλογικές κάρτες επέκτασης, το TDM  PBX φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του. Οι πίνακες TDM PBX είναι συμβατοί μόνο με συστήματα του ίδιου προμηθευτή σαν μια συνολική αρχιτεκτονική δομή, δεσμεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους χρήστες τους να χρησιμοποιούν έναν προμηθευτή για τα πάντα.

Ένα TDM PBX απαιτεί να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να το διαχειρίζεται καθώς και να κάνει εκτεταμένη συντήρηση του συστήματος. Χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρίες που δεν έχουν αναβαθμίσει ακόμη την καλωδίωση του δικτύου τους.

Η κύρια διαφορά ενός Τηλεφωνικού συστήματος TDM και ενός IP τηλεφωνικού συστήματος είναι ότι το δεύτερο χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol) για δρομολόγηση κλήσεων ενώ το πρώτο χρησιμοποιεί φυσικούς μεταγωγείς. Επιπλέον, ένα IP τηλεφωνικό σύστημα είναι επεκτάσιμο, δε σε δεσμεύει με έναν μόνο προμηθευτή και μπορεί να περιορίσει δραστικά τα τηλεπικοινωνιακά κόστη.

<