Có những bộ CODEC nào?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Codec làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để truyền trên mạng dữ liệu.

Codec làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để truyền trên mạng dữ liệu. Ngày nay, những bộ Codec sau đây hiện đang được sử dụng

 • GSM – 13 Kbps (toàn phần), cỡ khung 20ms
 • iLBC – 15Kbps, cỡ khung 20ms: 13.3 Kbps, cỡ khung 30ms
 • ITU G.711 – 64 Kbps, dựa vào mẫu. Còn gọi là alaw/ulaw
 • ITU G.722 – 48/56/64 Kbps
 • ITU G.723.1 – 5.3/6.3 Kbps, cỡ khung 30ms
 • ITU G.726 – 16/24/32/40 Kbps
 • ITU G.728 – 16 Kbps
 • ITU G.729 – 8 Kbps, cỡ khung 10ms
 • Speex – 2.15 tới 44.2 Kbps
 • LPC10 – 2.5 Kbps
 • DoD CELP – 4.8 Kbps

Liên kết:
Liên kết đến các codec và mã nguồn

<