Các Phương thức SIP là gì / Yêu cầu và Phản hồi?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Các Phương thức SIP là gì / Yêu cầu và Phản hồi?

Per stabilire una sessione di chiamata, SIP adopera Metodi o Richieste e relative Risposte.

SIP-Methods

 

 

 

 

 

Yêu cầu SIP:

Có sáu loại yêu cầu / phương thức cơ bản:

INVITE = Thiết lập phiên
ACK = Xác nhận yêu cầu INVITE
BYE = Kết thúc phiên
CANCEL = Hủy bỏ việc thiết lập phiên
REGISTER = Trao đổi thông tin địa điểm người dùng (tên máy, IP)
OPTIONS = Trao đổi các thông tin về khả năng của các điện thoại SIP gọi và nghe trong phiên

Phản hồi SIP:

Các Yêu cầu SIP được trả lời bằng các Phản hồi SIP. Có 6 loại Phản hồi SIP:

1xx = phản hồi thông tin, ví dụ 180, có nghĩa là đang đổ chuông
2xx = phản hồi thành công
3xx = phản hồi chuyển hướng
4xx = yêu cầu bị thất bại
5xx = lỗi máy chủ
6xx = thất bại toàn cục

Lưu ý sự giống với HTTP – cái đẹp của SIP chính là sự trong sáng và đơn giản của nó

<