Máy chủ STUN là gì?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Máy chủ STUN là gì?

Máy chủ STUN (Simple Traversal of User Datagram Protocol [UDP] Through Network Address Translators [NATs]) cho phép các máy khách NAT (tức các máy tính nằm sau tường lửa) thiết lập cuộc gọi với máy cung cấp VOIP nằm ngoài mạng nội bộ.

stun

Máy của STUN cho phép máy khách tìm ra địa chỉ công cộng của mình, loại NAT mà chúng đang đứng sau và cổng phía internet được NAT gắn liền với cổng nội bộ nào đó. Thông tin này được sử dụng để thiết lập giao tiếp UDP giữa máy khách và máy cung cấp VOIP và qua đó thiết lập cuộc gọi. Giao thức STUN được khai báo trong RFC 3489.

Máy chủ STUN được giao tiếp qua cổng UDP 3478, tuy nhiên máy chủ cũng sẽ gợi ý cho các máy khách thử kết nối với IP và số cổng khác (máy chủ STUN có hai địa chỉ IP). Chuẩn RFC quy định rằng cổng này và địa chỉ IP là tùy ý.

<