Nguồn thông tin tốt về VOIP là ở đâu?
pixel500w-500x1
Zero Admin
With the new Dashboard
pixel500w-500x1
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
pixel500w-500x1
Install on $150 Appliance
Intel MiniPC architecture
pixel500w-500x1
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
pixel500w-500x1
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
pixel500w-500x1
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
pixel500w-500x1
Personal Click2Meet URLs

Nguồn thông tin tốt về VOIP là ở đâu?

Wikipedia có nhiều bài viết tuyệt vời về VOIP. Một điểm khởi đầu rất tốt là giải thích về VOIP của họ tại địa chỉ

http://it.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP.

Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều liên kết đến các chủ đề liên quan đến VOIP khác trong bài viết này.

<