DID – Direct Inward Dialing là gì?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

DID – Direct Inward Dialing là gì?

DID – Direct Inward Dialing (còn gọi là DDI ở châu Âu) là một tính năng mà các công ty điện thoại cung cấp để sử dụng với các hệ thống PBX của khách hàng, trong đó công ty điện thoại cấp phát một dải số gắn liền với một hoặc nhiều đường điện thoại.

Mục đích của việc này là cho phép các công ty cấp phát một số cá nhân cho mỗi nhân viên của mình mà không cần phải có đường điện thoại riêng cho mỗi người. Bằng cách đó, lưu lượng điện thoại sẽ được tách ra và quản lý dễ dàng hơn.

DID đòi hỏi rằng bạn phải mua một đường ISDN hoặc đường Kỹ thuật số và yêu cầu công ty điện thoại cấp phát một dải số. Sau đó bạn cần có các thiết bị tương thích với DID ở cơ sở của mình, bao gồm các thẻ điều khiển BRI, E1, T1 hoặc các gateway.

<