Bạn có thể liệt kê tất cả các Phản hồi SIP được nhận biết không?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Bạn có thể liệt kê tất cả các Phản hồi SIP được nhận biết không?

1xx = phản hồi thông tin

 • 100 Đang thử
 • 180 Đang đổ chuông
 • 181 Cuộc gọi đang được chuyển hướng
 • 182 Đang xếp hàng đợi
 • 183 Phiên đang tiến hành

2xx = phản hồi thành công

 • 200 OK
 • 202 được chấp nhận: dùng để tham chiếu

3xx = phản hồi chuyển hướng

 • 300 Có nhiều lựa chọn
 • 301 Đã dời đi vĩnh viễn
 • 302 Đã tạm thời dời đi
 • 305 Dùng Proxy
 • 380 Dịch vụ thay thế

4xx = yêu cầu bị thất bại

 • 400 Yêu cầu sai
 • 401 Không được quyền: Chỉ sử dụng bởi cơ quan đăng kiểm. Các proxy phải sử dụng yêu cầu cấp phép cho proxy 407
 • 402 Yêu cầu trả tiền (Dự trữ để dùng trong tương lai)
 • 403 Cấm
 • 404 Không tìm thấy: Không tìm thấy người dùng
 • 405 Phương thức không được phép
 • 406 Không được chấp nhận
 • 407 Cần có sự cấp phép cho proxy
 • 408 Yêu cầu bị hết giờ: không tìm thấy người dùng trong thời gian cho phép
 • 410 Đã không còn: Người dùng đã từng tồn tại, nhưng không còn ở đây nữa.
 • 413 Đơn vị yêu cầu quá lớn
 • 414 URI của yêu cầu quá dài
 • 415 Kiểu phương tiện không được hỗ trợ
 • 416 Giản đồ URI không được hỗ trợ
 • 420 Phần mở rộng không đúng: sử dụng phần mở rộng của giao thức SIP không đúng, máy chủ không hiểu được
 • 421 Yêu cầu có phần mở rộng
 • 423 Quãng quá ngắn
 • 480 Tạm thời không hoạt động
 • 481 Cuộc gọi/Giao dịch không tồn tại
 • 482 Phát hiện thấy lặp
 • 483 Quá nhiều chặng trung chuyển
 • 484 Địa chỉ không hoàn chỉnh
 • 485 Tối nghĩa
 • 486 Đang bận
 • 487 Yêu cầu bị chấm dứt
 • 488 Không được chấp nhận tại đây
 • 491 Yêu cầu đang chờ
 • 493 Không giải mã được: không thể giải mã phần thân của S/MIME

5xx = lỗi máy chủ

 • 500 Lỗi bên trong máy chủ
 • 501 Chưa khai báo: phương thức yêu cầu SIP này chưa được khai báo ở đây
 • 502 Gateway sai
 • 503 Dịch vụ không có
 • 504 Máy chủ bị hết giờ
 • 505 Phiên bản không được hỗ trợ: máy chủ không hỗ trợ phiên bản giao thức SIP này
 • 513 Thông điệp quá lớn

6xx = thất bại toàn cục

 • 600 Tất cả mọi nơi đều bận
 • 603 Từ chối
 • 604 Không tồn tại ở bất cứ đâu
 • 606 Không được chấp nhận
<