T38: Cos’è il T38?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Cos’è il T38?

Cos’è il T38?

T38 là một giao thức mô tả cách gửi fax thông qua mạng dữ liệu máy tính. Cần có T38 vì dữ liệu fax không thể được gửi qua mạng dữ liệu máy tính như dữ liệu điện đàm. Xem FAX hoạt động trong môi trường VOIP như thế nào? để biết thêm thông tin về giao thức này.

T38 được mô tả trong RFC 3362 và định nghĩa cách các thiết bị giao tiếp với dữ liệu fax. Trong bức ảnh trên, cả gateway và máy fax ở sau gateway đó đều phải có khả năng làm việc với T38. Đối với máy fax G3 trên đường tín hiệu tương tự, quá trình này sẽ phải là thông suốt. Máy fax tương tự không cần phải biết về T38.

Liên kết:
FAX hoạt động trong môi trường VOIP như thế nào?
RFC3362

<