Nguồn thông tin tốt về VOIP là ở đâu?
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Nguồn thông tin tốt về VOIP là ở đâu?

Wikipedia có nhiều bài viết tuyệt vời về VOIP. Một điểm khởi đầu rất tốt là giải thích về VOIP của họ tại địa chỉ

http://it.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP.

Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều liên kết đến các chủ đề liên quan đến VOIP khác trong bài viết này.

<