Hội thảo Web là gì
Take the PBX Express
Your PBX, Your Cloud, ready in minutes
Zero Admin
With the new Dashboard
Bulletproof Security
With SSL certs and NGINX
Install on $200 Appliance
Intel MiniPC architecture
New, Intuitive Windows Client
More themes, more UC
More CRM Integrations
Scripting Interface to add your own
Improved Integrated Web Conferencing
iOS and Android apps included
Run On-Premise or in the Cloud
Google, OVH, Windows & Linux

Hội thảo Web là gì?

Hội thảo Web là một dịch vụ trực tuyến mà bạn có thể tổ chức các cuộc họp, hội thảo, thuyết trình và đào tạo trực tiếp thông qua internet đặc biệt dựa trên kết nối TCP/IP. Bạn có thể kết nối tới hội thảo bằng điện thoại hoặc sử dụng loa và micro máy tính thông qua kết nối VoIP. Hội thảo Web thường cho phép giao tiếp điểm-điểm trong thời gian thực cũng như các giao tiếp đa tác vụ từ 1 người gửi tới nhiều người nhận ở các vị trí khác nhau. Tùy thuộc vào dịch vụ, một ứng dụng (phần mềm bổ sung) được tải về và cài đặt hoặc một ứng dụng nền web được khởi chạy trong trình duyệt của người tham gia. Công nghệ nguồn mở mới nhất đối với Hội thảo Web là WebRTC của Google.

<